Ku­ni­gaikštis Bog­da­nas MARCIJONAS Ogins­kis (? – 1625 / 1568–1640*, Mo­tie­jaus sū­nus)

Pradžia | Kunigaikščių Oginskių giminė > Ku­ni­gaikštis Bog­da­nas MARCIJONAS Ogins­kis (? – 1625 / 1568–1640*, Mo­tie­jaus sū­nus)

 

Ku­ni­gaikštis Bog­da­nas MARCIJONAS Ogins­kis (? – 1625 / 1568–1640*, Mo­tie­jaus sū­nus) – Tra­kų pa­ka­ma­ris, hu­sa­rų rot­mist­ras, LDK ka­riuo­me­nės pul­ki­nin­kas, da­ly­va­vęs Li­vo­ni­jos ka­re 1558–1582 m., Po­loc­ko (1579 m.) bei Vie­li­kyje Lu­ki (1580 m.) užėmi­muo­se ir len­kų-šve­dų ka­re 1601–1602 metais. Jam pri­klau­sė Tra­kų vai­va­di­jos dva­rai Uo­gin­tuo­se, Kruo­ny­je, kur jis pa­sta­tė pi­lį ir uni­tų baž­ny­čią, bei Vie­vy­je (ten įkū­rė spaus­tu­vę, ku­rio­je 1618–1619 m. pa­sau­lį iš­vy­do Me­le­ti­jaus Smot­ric­kio „Gra­ma­ti­ka slo­vens­ka“ su Ogins­kių her­bo at­vaiz­du). Jis vyk­dė di­plo­ma­ti­nes mi­si­jas, da­ly­va­vo de­ry­bo­se su Ru­si­ja (1582, 1587, 1612, 1615 m.), bu­vo Vy­riau­sio­jo tri­bu­no­lo de­pu­ta­tas ir Vil­niuje veikusios Šven­to­sios Dva­sios sta­čia­ti­kių bro­li­jos se­niū­nas.

Buvo ve­dęs Re­gi­ną Va­la­vi­čiū­tę, tu­rė­jo ke­tu­ris sū­nus (Jo­ną, Alek­san­drą, Dmit­rijų ir Sa­mu­e­lį Levą) bei tris duk­te­ris. Jo­ną (Mstis­la­vo kaš­te­lio­ną), Alek­san­drą ir Sa­mu­e­lį Levą Ogins­kius am­ži­nin­kai va­di­no „sta­čia­ti­kių ti­kė­ji­mo rams­čiais“. Jo­nas ir Alek­san­dras kar­tu su tė­vu Bog­da­nu fun­da­vo Mins­ko šv. Pet­ro ir Po­vi­lo baž­ny­čią. 1612 m. jie pa­si­ra­šė pro­tes­tą prieš sta­čia­ti­kių dva­si­nin­kų per­ėji­mą į uni­tų kon­fe­si­ją. Jo­nas Ogins­kis rė­mė Die­vo ap­reiš­ki­mo vie­nuo­ly­ną Mo­gi­lia­ve. Bog­da­nas Ogins­kis ir jo žmo­na yra pa­lai­do­ti Kruo­nio sta­čia­ti­kių vie­nuo­ly­ne. Mū­ri­nė­je baž­ny­čio­je iki mū­sų lai­kų iš­li­ko du ant­ka­piai su rel­je­fi­niais ri­te­rių – Bog­da­no Ogins­kio ir jo sū­naus Sa­mu­e­lio Le­vo – at­vaiz­dais.

 

( * Čia ir kai kuriose kitose teksto vietose Oginskių gyvenimo datos nurodomos dvigubai (pirma data – pagal S. Verameičiką, antra – pagal 1858 m. Leonardo Chodzkos sudarytą Oginskių giminės genealogiją (kopija saugoma Rietavo kultūros istorijos muziejuje).