Diplomatas

Pradžia | Biografija > Veikla > Diplomatas

 

1790 m. Mykolas Kleopas Oginskis bu­vo pa­skir­tas ypa­tin­guo­ju Abie­jų Tau­tų Res­pub­li­kos pa­siun­ti­niu Olan­di­jo­je, o bir­že­lio mė­ne­sį kar­tu su žmo­na ir pa­siun­ti­ny­bės sek­re­to­riu­mi A. Mid­lto­nu iš­vy­ko į Ha­gą. Šis mies­tas bu­vo Trijų są­jun­gos di­plo­ma­ti­nis cen­tras. Ha­go­je My­ko­las Kle­o­pas Ogins­kis bu­vo pri­sta­ty­tas prin­cui ir prin­ce­sei Ora­nie­čiams bei Eu­ro­pos di­plo­ma­tams. Šio­je ke­lio­nė­je jis pra­dė­jo ra­šy­ti die­no­raš­tį.

Nuo 1790 m. gruodžio 9 d. iki 1791 m. sau­sio 25 d. My­ko­las, atlikdamas slap­tą di­plo­ma­ti­nę mi­si­ją, ke­lia­vo į An­gli­ją. No­rė­da­mas, kad ke­lio­nė at­ro­dy­tų kaip as­me­ni­nis, pa­sau­lie­ti­nis rei­ka­las, jis į Angliją išsiruošė kartu su žmo­na Iza­be­le. Londone, va­ka­rie­niau­da­mas pas Len­ki­jos pri­ma­są, Ogins­kis su­si­ti­ko su ofi­cia­liu Len­ki­jos Res­pub­li­kos pa­siun­ti­niu Bu­ka­tu ir Ado­mu Čar­to­ris­kiu.

M. K. Ogins­kis bu­vo pri­sta­ty­tas ka­ra­liui Džor­džui III, šne­ku­čia­vo­si su juo ir ka­ra­lie­ne, mi­nė­ju­sia „dė­dę“ My­ko­lą Ka­zi­mie­rą Ogins­kį. My­ko­las Kle­o­pas da­ly­va­vo An­gli­jos par­la­men­to po­sė­džiuo­se, su­si­ti­ki­nė­jo su Vel­so, Jor­ko, Kla­ren­so her­co­gais, ap­ta­ri­nė­jo di­plo­ma­ti­nius klau­si­mus su mi­nist­ru pir­mi­nin­ku Vil­ja­mu Pi­tu, o Ba­to mies­te ap­lan­kė sa­vo pa­žįs­ta­mą – An­gli­jos di­plo­ma­tą Evar­tą, ku­ris ir bu­vo pa­grin­di­nis ke­lio­nės į An­gli­ją or­ga­ni­za­to­rius. Grįž­tant į Lon­do­ną, My­ko­lo Kle­o­po eki­pa­žą už­puo­lė plė­ši­kai.

Ke­lio­nė at­gal vėl buvo per La­man­šą. M. K. Ogins­kis A. Mid­lto­ną pa­li­ko sa­vo įga­lio­ti­niu Ha­go­je ir, dėl šei­my­ni­nių ap­lin­ky­bių at­si­sa­kęs pa­siun­ti­nio pa­rei­gų, grį­žo į Var­šu­vą.

1791 m. sau­sio 25 d. už­sie­nio rei­ka­lų de­pu­ta­ci­jos po­sė­dy­je M. K. Ogins­kis pa­tei­kė at­askai­tą apie sa­vo mi­si­ją An­gli­jo­je.

Mo­gi­lia­ve M. K. Oginskis su­si­ti­ko su ku­ni­gaikš­čiu R. Po­tiom­ki­nu, vy­ku­siu per Mo­gi­lia­vą į tai­kos de­ry­bas su Tur­ki­ja.