Ku­ni­gaikštis Juo­zas Ta­das Ogins­kis (apie 1693–1736)

Pradžia | Kunigaikščių Oginskių giminė > Ku­ni­gaikštis Juo­zas Ta­das Ogins­kis (apie 1693–1736)

 

Ku­ni­gaikštis Juo­zas Ta­das Ogins­kis (apie 1693–1736) – Lie­tu­vos gin­kli­nin­kas, Tra­kų vai­va­da. 1712 m. ve­dė ku­ni­gaikš­tytę Oną Viš­nio­vec­kai­tę. Tu­rė­jo duk­ras Au­gus­tiną, Že­nev­je­vą, Kot­ry­ną, Ka­zi­mie­rą, Elž­bie­tą ir sū­nų My­ko­lą Ka­zi­mie­rą.