Ku­ni­gaikštis Le­vas Sa­mu­e­lis Ogins­kis (apie 1595–1657/ 1625–1695*)

Pradžia | Kunigaikščių Oginskių giminė > Ku­ni­gaikštis Le­vas Sa­mu­e­lis Ogins­kis (apie 1595–1657/ 1625–1695*)

 

Ku­ni­gaikštis Le­vas Sa­mu­e­lis Ogins­kis (apie 1595–1657/ 1625–1695*) – Tra­kų sta­li­nin­kas, val­dęs Uo­gin­tus ir Vie­vį Tra­kų vai­va­di­jo­je, taip pat Mi­ku­li­ną ir Loz­ną Vi­tebs­ko vai­va­di­jo­je (šie dva­rai bu­vo Le­vo Sa­mu­e­lio mo­ti­nos Re­gi­nos Va­la­vi­čiū­tės, Smo­lens­ko vai­va­dos Ri­ho­ro Va­la­vi­čiaus duk­ters, krai­tis). Ku­ni­gaikš­tis Le­vas Sa­mu­e­lis gy­ve­no Vi­tebs­ke, jo aikš­tė ir na­mas yra mi­ni­mi 1627 m. do­ku­men­tuo­se. Jam dar pri­klau­sė 5 na­mai su daržais mies­te.

Ma­to­me, kaip tę­sia­si „Ogins­kių re­zi­den­ci­jų mig­ra­ci­ja“ – po Smo­lens­ko že­mių ir Uo­gin­tų, Vi­tebs­kas ir Vi­tebs­ko že­mės tam­pa tre­či­ą­ja Ogins­kių gi­mi­nės gy­ve­ni­mo vie­ta.

Ku­ni­gaikš­tis Sa­mu­e­lis Levas ir Bres­lau­jos že­mės tei­sė­jas Se­bas­ti­jo­nas Mirs­kis už­si­ė­mė Vi­tebs­ko šv. Mar­ko vie­nuo­ly­no at­nau­ji­ni­mu, įsi­gi­jo ap­lin­ki­nius dva­rus Mar­ka­vą bei Šid­louš­či­ną. Jis su žmo­na So­fi­ja Bi­le­vi­čiū­te su­si­lau­kė ke­tu­rių duk­te­rų ir tri­jų sū­nų – Si­mo­no, Ka­ro­lio ir Jo­no.

Dau­ge­lis ty­ri­nė­to­jų nu­ro­do, kad My­ko­las Kle­o­pas Ogins­kis yra LDK et­mo­no My­ko­lo Ka­zi­mie­ro Ogins­kio sū­nė­nas, ta­čiau tai ne­tie­sa. My­ko­las Ka­zi­mie­ras bu­vo to­li­mas My­ko­lo Kle­o­po Oginskio gi­mi­nai­tis (tik­riau­siai – tre­čios ei­lės dė­dė), nes jo gi­mi­nės ša­kos pra­di­nin­kas bu­vo Jo­nas Ogins­kis – Sa­mu­e­lio Le­vo sū­nus.

 

( * Čia ir kai kuriose kitose teksto vietose Oginskių gyvenimo datos nurodomos dvigubai (pirma data – pagal S. Verameičiką, antra – pagal 1858 m. Leonardo Chodzkos sudarytą Oginskių giminės genealogiją (kopija saugoma Rietavo kultūros istorijos muziejuje).