Ku­ni­gaikštis Mo­tie­jus Ogins­kis (? – 1564 / 1548–1580*) ir ku­ni­gaikštis Fio­do­ras Ogins­kis (? – 1575)

Pradžia | Kunigaikščių Oginskių giminė > Ku­ni­gaikštis Mo­tie­jus Ogins­kis (? – 1564 / 1548–1580*) ir ku­ni­gaikštis Fio­do­ras Ogins­kis (? – 1575)

 

Ku­ni­gaikštis Mo­tie­jus Ogins­kis (? – 1564 / 1548–1580*) ir ku­ni­gaikštis Fio­do­ras Ogins­kis (? – 1575) ta­po pra­di­nin­kais dvi­ejų Ogins­kių gi­mi­nės me­džio at­ša­kų: vy­res­nio­sios, ku­ri XVII a. ir XIX a. pra­džio­je nau­do­jo gra­fų ti­tu­lą, bei jau­nes­nio­sios, Bres­lau­jos at­ša­kos, ku­ri pra­ra­do ku­ni­gaikš­čių ti­tu­lą ir pri­klau­sė šlėk­toms, vė­liau – ba­jo­rams.

 

( * Čia ir kai kuriose kitose teksto vietose Oginskių gyvenimo datos nurodomos dvigubai (pirma data – pagal S. Verameičiką, antra – pagal 1858 m. Leonardo Chodzkos sudarytą Oginskių giminės genealogiją (kopija saugoma Rietavo kultūros istorijos muziejuje).